Označenie subjektov a vymedzenie základných pojmov

Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami „Kupujúci“ a „Predávajúci“.
Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku prostredníctvom tohto internetového obchodu, prostredníctvom mailovej správy na emailovú adresu Predávajúceho alebo prostredníctvom sms správy na mobilné telefónne číslo Predávajúceho.
Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu bieliace-pasiky.org, ktorého obchodné údaje sú:

SCM Marketing Ltd
5-9 Main Street, GX11 1AA Gibraltar
Gibraltar

IČO (Company number): 123443
REID Number: GICO.123443-6

 

Úvodné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 zb.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 zb.z o elektronickom obchode, sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

 

Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 150,-EUR, vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Pri neprevzatí zásielky s tovarom objednaným formou dobierky bude kupujúcemu účtovaná náhrada škody vo výške poštovného prvej zásielky a poštovného vrátenej zásielky. Kupujúci zároveň pri neprevzatí záväzne objednanej zásielky súhlasí s uvedením jeho mena a emailu na verejne dostupný blacklist nespoľahlivých zákazníkov.
V objednávke je nutné uviesť platné slovenské telefónne číslo (pri objednávke kuriérom to musí byť mobilné číslo).
Predajca si vyhradzuje právo zrušit objednávku, ktorá nemá uvedenú presnú dodaciu adresu alebo platné slovenské mobilné telefónne číslo.

 

Dodacie podmienky, termíny

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérska služba ), alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne do 1 pracovného dňa ak nie je uvedené inak pri každom konkrétnom výrobku. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ho dobre uschovajte pre prípad reklamácie.

 

Kúpna cena, poštovné a balné

Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru na dobierku, u kuriéra alebo doručovateľa Slovenskej pošty, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
V cene je započítané poštovné a balné. Toto sa účtuje nasledovne:
Poštovné a balné pri spôsobe dopravy kuriérom GLS je pri objednávke nad 30 EUR zadarmo. Pri objednávke do 30 EUR sa účtuje v sume 2,90 EUR.
Poštovné a balné pri doručení Slovenskou poštou sa účtuje pri objednávke do 30 EUR vo výške 3,50 EUR a pri objednávke nad 30 EUR je zadarmo.
Tovar sa expeduje len na územie SR, po vzájomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné po úprave poštovného a balného tovar expedovať aj mimo územie SR, okrem Českej republiky a Maďarska, kde doručujú iné partnerské e-shopy.

Internetový obchod bieliace-pasiky.org ponúka tieto možnosti platby za objednaný tovar:
Dobierka – platba v hotovosti na pošte zároveň s prevzatím tovaru alebo pri doručení poštovým doručovateľom v hotovosti poštovému doručovateľovi, alebo platba v hotovosti kuriérovi GLS.

 

Vrátenie alebo výmena tovaru

Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale a to do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

 

Záruka, reklamácie, doklady

Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na škody spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa takisto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľskou službou ani za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené poštou alebo expresnou doručovateľskou službou.

 

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak si myslí, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).
Formou ARS môžu byť riešené len spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci.

Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach ec.europa.eu.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde na stránke economy.gov.sk.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov“.

Podrobnejšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete tu.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.11.2017.

 

Zákony a predpisy:
zák. č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník
zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch
zák. č.108/2000 Z.z. a zákona č.118/2006 Z.z. o zásielkovom predaji